صنعت پرداخت الکترونیک ایران از آغاز تا به امروز

پرداخت الکترونیک در کشور صنعت جدیدی نیست این صنعت حدود 40 سال در ایران قدمت دارد.

چهار سال پس از اختراع این دستگاه در دنیا بانکی درتهران 6 عدد از ATM را خریداری و نصب راه اندازی کرد . میتوان اینطور برداشت کرد که ایران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت الکترونیک شده است. از سال 1350این دستگاه ها با تهران کارت مورد استفاده قرار می گرفت اما بعد از مدت کوتاهی متوقف شد . تااینکه در دهه 70 برخی بانکهای دولتی با صدور عابر بانک ها مجدد ا استفاده از این دستگاه ها با نام خود پرداز را وارد زندگی مردم کردنند.

در مقایسه با صنعت ساختمان و نفت چسبندگی ابزارهای پرداخت الکترونیک به زندگی ما بیش از صنایع دیگر است. این صنعت بسیار جوان با ضریب نفوذ بسیار بالا به سرعت به عنوان یکی از ملزومات شهری و روستایی  شناخته شد.


طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت